crypto
DAO
pyrmaid
checkbox
Bình bầu cho những người đại diện
DAO chuyển giao quyền lực đến cộng đồng. Với Ooki, sức mạnh sẽ được chia sẻ cho tất cả người dùng và các phần thưởng ưu đãi sẽ được phân bổ tương ứng. Chủ sở hữu token Ooki có thể mint và stake cOOKI - là một loại token có quyền bỏ phiếu trong Ooki DAO.
vote heart
Định hình phát triển
Chủ sở hữu cOOKI có thể uỷ quyền cho đại diện, gửi đề xuất và được lắng nghe. Bằng việc tham gia, bạn có thể giúp định hình tương lai và mở ra sức mạnh của quản trị phi tập trung.